Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Verkeersschool Grutte Pier
b. Opleiding: Een door Verkeersschool Grutte Pier georganiseerde opleiding, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma. Opleiden tot het afnemen van het examen voor het rijbewijs.
c. Activiteit: een actieve bezigheid die door Verkeersschool Grutte Pier wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede opleidingen voor het rijbewijs en andere handelingen die door Verkeersschool Grutte Pier ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
d. Verkeersschool Grutte Pier: Verkeersschool Grutte Pier, gevestigd te Sneek, Klompenmakerstraat 3R, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 76484785 Vertegenwoordiger van Verkeersschool Grutte Pier: Peter Wijnia.
e. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Verkeersschool Grutte Pier of anderszins gebruik maakt van de opleidingen of activiteiten of materiaal van Verkeersschool Grutte Pier.
f. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een opleiding of activiteit van Verkeersschool Grutte Pier.
g. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Verkeersschool Grutte Pier zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een opleiding of activiteit onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de opleiding of activiteit, de eventuele premie van verzekeringen die door Verkeersschool Grutte Pier ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opleidingen of activiteiten en overeenkomsten die door of namens Verkeersschool Grutte Pier, worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
b. De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Verkeersschool Grutte Pier, het feitelijk deelnemen aan een opleiding of activiteit, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
c. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

a. Ieder aanbod of offerte van Verkeersschool Grutte Pier is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Verkeersschool Grutte Pier aan te gaan, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
b. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Verkeersschool Grutte Pier en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
c. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
d. De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf of anders voor wie hij de overeenkomst aangaat aan Verkeersschool Grutte Pier te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de opleiding of activiteit, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden.
e. De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Verkeersschool Grutte Pier of een vertegenwoordiger van Verkeersschool Grutte Pier een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de opleiding of activiteit benodigd document, daaronder mede begrepen zo nodig een geldig rijbewijs, te tonen.

4. Prijs

a. De prijs in de publicatie en offerte geldt per natuurlijk persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de overeenkomst zijn omschreven.

5. Betaling

a. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding of activiteit, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opleiding of activiteit plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Betaling vindt plaats op een door Verkeersschool Grutte Pier opgegeven rekeningnummer of op een andere door Verkeersschool Grutte Pier aangegeven wijze.
c. Verkeersschool Grutte Pier is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden. Verder is Verkeersschool Grutte Pier gerechtigd een vergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten of openstaande bedragen.

6. Wijzigingen door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst wijzigen. Verkeersschool Grutte Pier is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, doch zal voor zover mogelijk hieraan redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien Verkeersschool Grutte Pier niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Verkeersschool Grutte Pier dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen.
b. Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de opleiding of activiteit deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.

7. Wijzigingen door Verkeersschool Grutte Pier

a. Op grond van gewichtige, aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden, is Verkeersschool Grutte Pier gerechtigd de aangeboden opleiding of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Verkeersschool Grutte Pier de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de opleiding of activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit conform mededelen.
b. De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen opleiding of activiteit, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na kennisneming van de wijziging aan Verkeersschool Grutte Pier melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
c. De opleiding of activiteit vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Verkeersschool Grutte Pier zal zich bij slecht weer inspannen de opleiding of activiteit zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de opleiding of activiteit blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. Verkeersschool Grutte Pier heeft in verband daarmee het recht de opleiding of activiteit in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

8. Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief gericht aan Verkeersschool Grutte Pier. De datum van ontvangst van de brief door Verkeersschool Grutte Pier geldt als annuleringsdatum.
b. Bij annulering van losse opleidingslessen, hieronder wordt verstaan het niet volgen van een vooraf gereserveerde opleiding of activiteit:
– Bij annulering van een reservering op de dag zelf 100% van de prijs van de opleiding of activiteit. Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de gehele opleiding of activiteit blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

9. Ontbinding door Verkeersschool Grutte Pier

a. Verkeersschool Grutte Pier heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Verkeersschool Grutte Pier en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Verkeersschool Grutte Pier is verplicht de opdrachtgever ogenblikkelijk en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
b. Bij ontbinding door Verkeersschool Grutte Pier als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Verkeersschool Grutte Pier zal zich inspannen de opdrachtgever een opleiding of activiteit van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk opleiding of activiteit zou plaatsvinden.
c. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, wangedrag en/of het niet nakomen van aanwijzingen, geven Verkeersschool Grutte Pier het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Verkeersschool Grutte Pier kan in dat geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van Peter Wijnia aan de opdrachtgever of deelnemer, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Verkeersschool Grutte Pier heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.

10. Verplichtingen van Verkeersschool Grutte Pier

a. Verkeersschool Grutte Pier is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van Verkeersschool Grutte Pier redelijkerwijs mocht hebben.
b. Verkeersschool Grutte Pier is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bij stand te verlenen, met name indien de opleiding of activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Verkeersschool Grutte Pier tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Verkeersschool Grutte Pier verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
c. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de opleiding of activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
d. Verkeersschool Grutte Pier is bevoegd (delen van) de opleiding of activiteit door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden.
e. Er kunnen nimmer rechten door de klant worden ontleend aan aanbiedingen, reclame-uitingen of andere marketingactiviteiten waarin type fouten, onjuiste data of onjuiste tarieven worden vermeld welke door Verkeersschool Grutte Pier foutief zijn getoond.

11. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers

a. De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, aan Verkeersschool Grutte Pier te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de opleiding of activiteit, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden.
b. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Verkeersschool Grutte Pier om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de opleiding of activiteit te bevorderen.
c. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden.
d. De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de opleiding of activiteit aanwezig te zijn. Verkeersschool Grutte Pier zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de opleiding of activiteit volgen.
e. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de opleiding of activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Verkeersschool Grutte Pier van (verdere) deelname aan de opleiding of activiteit worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
f. Verkeersschool Grutte Pier behoudt zich het recht voor om fotografische opnamen (bijvoorbeeld een foto van een voor het examen geslaagde leerling) die tijdens de opleiding of activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
g. Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij /zij in voldoende staat is aan een opleiding of activiteit deel te nemen.

12. Aansprakelijkheid van Verkeersschool Grutte Pier

a. Indien zich bij de uitvoering van een opleiding of activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Verkeersschool Grutte Pier leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Verkeersschool Grutte Pier gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Verkeersschool Grutte Pier onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
b. Verkeersschool Grutte Pier is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, ontoereikende gezondheid of conditie, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
– Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.

13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers

a. De opdrachtgever en deelnemer is jegens Verkeersschool Grutte Pier aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst.
b. De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Verkeersschool Grutte Pier voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

14. Privacy

a. Personen die een product of dienst afnemen bij Verkeersschool Grutte Pier, worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Verkeersschool Grutte Pier de aanvraag/inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik.
b. De cursisten-administratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verkeersschool Grutte Pier houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee haar dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Deze statistische informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

15. Klachten

a. Een opdrachtgever dan wel een deelnemer die klachten heeft over een overeenkomst, opleiding of aangeboden dienst dient deze ter plaatse aan Peter van Verkeersschool Grutte Pier kenbaar te maken, teneinde hem de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse proberen op te lossen.

16. Toepasselijk recht

a. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.